דרישות משותפות לכל הסטודנטים לתואר שני לשנת הלימודים תשע"ח

השלמות

חובת ההשלמות כוללת:

>> משפטים: 27-706 יסודות המשפט

כל סטודנט אשר לא למד את הקורס הנ"ל במסגרת התואר הראשון, חייב ללמוד את קורס ההשלמה. חובת קורס ההשלמה נשלחת לסטודנטים עם מכתב הקבלה. 

חובה להשלים את קורס ההשלמה במהלך השנה הראשונה לתואר השני. 

לא ניתן יהיה לערות מערכת בשנה השנייה כל עוד לא בוצע תנאי קורס ההשלמה. מערכת הרישום תהיה חסומה בפני סטודנטים שלא סיימו במועד קורסים אלה.

סטודנט אשר חויב בקורס השלמה, ולמד קורס בתואר הראשון שמכיל את מירב החומר הנדרש, יכול לבקש פטור: יש למלא טופס פניה לבית הספר ללימודים מתקדמים ולהעביר אותו אל משרדי התוכנית בצירוף סילבוס הקורס שנלמד.


על מנת להפוך להיות סטודנט מן המניין, סטודנט חייב לעבור את קורס ההשלמה בציון 80 לפחות. סטודנטים שלא יקבלו ציון זה במועד א' חייבים להיבחן במועד ב', על מנת לשפר ציון. 

לאחר קבלת הציון בקורס ההשלמה, יש לבקש שינוי מעמד לסטודנט מן המניין באמצעות טופס פניה אל הועדה לתואר שני, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התכנית או לקבל במדור שמ"ע בנין 502/12.

 

קורסי ליבה

1. 27-737 גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים (2 נ"ז) סמינריון - ד"ר אמירה שיף
2. 27-700 גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים (2 נ"ז) - ד"ר דניס קאן 
3. 99-389 דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים (1.5 נ"ז) - פרופ' מיכל אלברשטין
4. 27-752 מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ודתות אחרות (2 נ"ז) - ד"ר דניאל רוט
5. 27-701 סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי (1.5 נ"ז) - פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף

 

חובה ללמוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודים בתואר. כל דחייה של קורס לשנה השניה כרוכה באישורו של ראש התוכנית.

 

קורסי יסוד ביהדות

 1. בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורס יסוד אחד ביהדות בהיקף של 2 ש"ש (חובה זו חלה גם על תלמידים אשר היו פטורים מלימודי יסוד בתואר הראשון). 

תלמידים במסלול הישיר לתואר שני פטורים מקורס יסוד ביהדות.

2 .בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף כולל של 4 ש"ש (אחד מהקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד).

התלמידים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מתוך השניים במקרים הבאים:

• תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר ראשון קורסים ביהדות באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על התלמידים באוניברסיטת בר-אילן לתואר הראשון יוכלו להגיש בקשה (בצירוף מסמכים רשמיים ומקוריים) לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות על גבי טופס פנייה ולבקש פטור מקורס אחד מתוך השניים.

• תלמידים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יהיו חייבים בקורס אחד בלבד שיילמד במחלקה אחרת מזו שבה הם יתמחו לתואר השני.

3 .בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים הלומדים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן ובנוסף לתעודת הוראה יהיו מחויבים במסגרת הלימודים לתואר שני ב-4 ש"ש (סה"כ שני קורסים שנתיים כאשר אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד) ובמסגרת הלימודים לתעודת הוראה ב-2 ש"ש נוספים, ובסך הכול 6 ש"ש ביהדות. במידה וילמדו תחילה לתעודת הוראה ואח"כ לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן יהיו מחויבים במסגרת הלימודים לתעודת הוראה ב-4 ש"ש (שני קורסים שנתיים כאשר אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד) ובמסגרת הלימודים לתואר השני ב-2 ש"ש נוספים, ובסך הכול 6 ש"ש ביהדות במסגרת הלימודים לתואר השני ולתעודת הוראה.

4 .תלמידים לתואר שני הלומדים תכנית מלאה במכון הגבוה לתורה בקמפוס שנה אחת לפחות בתקופת לימודיהם לתואר השני יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

5 .תלמידים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.

 

אנגלית

חובות האנגלית הנן על פי תקנון האוניברסיטה .הזכאים לפטור באנגלית: סטודנט שלמד תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה במדינה דוברת אנגלית או שסיים תואר ראשון באנגלית במוסד מוכר בארץ.