International Journal of Conflict Engagement & Resolution

 

כתב עת זה מופק על ידי התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן באוניברסיטת בר-אילן, עורכיו הראשיים הם פרופ' ג'י רוטמן ופרופ' מיכל אלברשטין, והוועדה המייעצת שלו מורכבת מחוקרים מובילים בתחום. הוא יוצא לאור פעמיים בשנה ומפרסם מאמרים שעברו שיפוט אקדמי בשיטה העיוורת ושנכתבו על ידי חוקרים, תלמידי מחקר ואנשי מעש העוסקים בסכסוכים. מונח זה ("סכסוכים") מוגדר באופן רחב לכלול סכסוכים בין אנשים, בתוך המשפחה, בין ובתוך ארגונים וחברות עיסקיות, כמו גם בין ובתוך מדינות. מאמרים אלו עוסקים בסכסוכים מנקודות המבט של כל הדיסצפלינות, וכל זאת מתוך מטרה לתרום להבנה האמפירית, התיאורטית והפרקטית של סכסוכים כדי להתמודד איתם בדרכים יצירתיות ואפקטיביות.  

לאתר כתב העת